1. Allmänt
  Rixma Aktiebolag med organisationsnummer 556816-5525 (”Rixma”), tillhandahåller en digital plattformstjänst där beställares (”Företagskund”) personalbehov matchas ihop med lämpliga kandidater (”Uppdragstagare”) inom flera olika branscher. Genom plattformen erbjuds Företagskunden möjlighet att Annonsera jobbtillfällen till Uppdragstagare att ansöka om. Genom att skapa ett konto i Plattformen accepterar Företagskunden de vid var tid gällande Användarvillkoren (“Villkoren”) för användning av Tjänsten. Villkoren finns alltid tillgängliga på Rixmas webbplats. Avtalet omfattar ett affärsmässigt och rättsligt förhållande mellan Rixma och Företagskunden.
 2. Definitioner

 • Rixma” avser Rixma Aktiebolag org. nr. 556816-5525 i den verksamhet som avser tillhandahållande av Rixma.
 • Annonsering” avser en jobb- eller praktikannons som annonsören vilket i detta fall är Företagskunden, väljer att publicera i vår plattform eller den mobila applikationen.
 • Matchning” avser ett genom plattformen genererat relevant sökresultat baserat på i plattformen valda sökkriterier med ett utfall av lämpliga kandidater.
 • Val av Kandidat” avser den Kandidat som Företagskunden väljer för utförandet av utlyst annonsering, utifrån det sökresultat som genererats vid en matchning.
 • Kandidater” avser personer som finns registrerad på Rixmas plattform och anser sig själv vara arbetssökande eller frilansare.
 • Användare” avser både användaren som söker ett arbete (Kandidaten) och Företagskunden som söker, annonserar/beställer eller anlitar via Rixma.
 • Företagskund” avser en kund med ett organisationsnummer.
 • Kund-Portal” avser funktionen som gör det möjligt för våra användare att hålla koll på arbetade tider, publicerade annonsen, kund/kandidat profil samt annan relevant information som kan komma att behövas för att använda tjänsten.
 • Rixma abonnemang” avser medlemskapet med tillhörande prenumeration som Företagskunden har tillgång till genom sitt konto på Rixma.se.
 • Plattform” avser den digitala mötesplatsen vid namn www.rixma.se.
 • Personal” avser den eller de kandidater som genom användande av Rixmas plattform åtar sig ett eller flera uppdrag som utannonserats av Företagskunden.
 • Uppdrag” avser Företagskundens arbetstillfällen som denna utannonserar till lämpliga kandidater genom Rixmas plattform.
 • Allmänna villkor” avser dessa allmänna villkor.
 • Rixmas Kanaler” avser de webbplatser, webbaserade tjänster och mobila applikationer för platsannonser som Rixma tillhandahåller under varumärket Rixma.
 1. Insamlad information och dess användning
  3.1 Användande av Cookies på vår Portal
  Godkännande av att Rixma använder webbplatskakor på vår portal.Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli 2011 skall alla besökare på webbplatser som använder cookies/kakor informeras om detta. Därför behöver du godkänna användandet av kakor för att vår tjänst ska fungera som den är tänkt.En webbplatskaka (s.k. cookie) är en liten fil med text som webbläsaren lagrar på din dator när du besöker vår portal. När du besöker sidan nästa gång görs en liten uppdatering av uppgifterna i filen. Vi sparar inte informationen som skrivs på din dator och vi delar inte med oss den till tredje part så att den går att spåra till dig eller din dator.Om du inte vill acceptera webbplatskakor på vår portal kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte sparar några webbplatskakor. Sådana avpassningar kan dock medföra att vissa funktioner på våra applikationer och webbtjänster inte kommer att fungera som tänkt.3.2. Personuppgifter och direktmarknadsföring
  Rixma behöver behandla personuppgifter om Uppdragsgivaren och Kandidaten för att publicera och behandla annonser. Sådana personuppgifter kan komma att kompletteras med uppgifter från andra tjänster. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

  3.3 Korrigering och radering av Personlig Information
  Om du inte vill att Rixma använder din Personliga Information kan du när som helst återkalla ditt samtycke till denna användning genom att kontakta oss via mail: info@rixma.se

 1. Regler vid Publicering av Annons:
  En annons måste i tillämpliga delar uppfylla följande regler:
 • Annonsen får inte strida mot svensk författning, ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation eller andra tillämpliga regler eller föreskrifter.
 • Annonsen får inte väcka förargelse, t.ex. genom att annonsen innehåller inslag av hets mot folkgrupp, pornografi eller våld.
 • Annonsen får endast avse erbjudande om arbete hos en uppdragsgivare i form av ett uppdrag eller praktik.
 • Annonsen får endast avse en typ av arbete och ett arbetstillfälle per annons. Annonsen får dock avse arbetstillfällen om flera dagar förutsatt att det är samma typ av arbete och arbetstillfälle.
 • Den arbetsgivare som Annonsen avser måste vara verksam och registrerad i Bolagsverkets företagsregister. Arbetsgivaren ska ha ett svenskt organisationsnummer och de utannonserade anställningarna ska vara placerade i Sverige. Rixma kan i särskilda fall medge undantag från denna regel.
 • Den anställning som avses i Annonsen ska vara möjlig att söka utifrån den information som finns i Annonsen.
 • Annonsen måste ange en arbetsort och denna ska stämma överens med orten där arbetet ska utföras. För Annons som anger mer än en arbetsort betraktas varje arbetsort som en Annons.
 • Externa länkar till andra än Annonsören eller den relevanta arbetsgivaren är inte tillåtna i Annonsen.
 • Innehållet i Annonsen får inte göra intrång i annans upphovsrätt, patent, rätt till varumärke eller annan immateriell rättighet.
 • Annonsen måste uppfylla de tekniska och redaktionella krav som Rixma från tid till annan fastställer.Rixma får avstå från att publicera en Annons och har rätt att med omedelbar verkan, utan att på förhand meddela Annonsören, ta bort eller ändra en publicerad Annons om Rixma anser att Annonsen bryter mot dessa Allmänna Villkor. Så kan t.ex. ske om Rixma har anledning att misstänka att:
 • Uppdragsgivaren bedriver verksamhet som medför att Kandidaterna kan förväntas medverka till lagbrott eller annan verksamhet som av Rixma bedöms som oseriös eller som skulle kunna uppfattas som stötande.
 • Uppdragsgivaren tillämpar oskäliga arbetsvillkor.
 • Syftet med annonsen är att förmå sökanden att själv bekosta utbildning, tester eller liknande för att komma ifråga för uppdraget.
 • Uppdragsgivaren inte kommer att fullfölja sina åtaganden gentemot den inhyrde kandidaten.
 • Annonsen innehåller felaktig, oriktig eller missvisande information eller annars är otillbörlig.
 • Uppdraget är av sådan art att den allmänt kan uppfattas som stötande eller att det i övrigt råder sådana förhållanden att det framstår som olämpligt att medverka till Annonseringen.Rixma förbehåller sig rätten att ändra innehållet i Annonsen om Rixma bedömer att det förbättrar Annonsens kvalitet. Genom att tillhandahålla en Annons till Rixma ger Annonsören en kostnadsfri, evig och icke exklusiv rätt för Rixma att använda, bearbeta och distribuera Annonsen och delar av Annonsen, t.ex. genom framställande av exemplar, tillgängliggörande för allmänheten på Rixmas Kanaler och i andra kanaler som innehas av bolag och andra samarbetspartners samt i marknadsföring av Rixma. Rixma har rätt att vidarelicensiera och överlåta denna rätt till annan.En Annons publiceras fram till angivet startdatum för aktuell tjänst. Om Annonsören inte valt en Kandidat fram till startdatumet är Annonsen att ses som icke relevant. Rixma äger rätten att radera icke relevanta annonsen från Portalen.
 1. Val av Kandidat
  Rixma erbjuder Företagskunder ett urval av kandidater för bästa möjliga matchning. Nedan följer en beskrivning av de olika Kandidater som Företagskund kan välja bland.
 • Expert: Kandidater med intygande kompetens och erfarenhet av ett visst yrke.
 • Student: Kandidater som studerar till ett specifikt yrke.
 • Frilansare: Konsulter med intygande spetskompetens inom särskilda yrken. Konsulterar genom egna företag, genom underleverantörsavtal med Rixmas.
 • Arbetssökande: Kandidater som inte tillskriver sig någon speciell utbildning eller annan specificerad kompetens.
 1.  Företagskundens ansvar och skyldigheter
  Annonsören ska behandla information från Rixmas Kanaler i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Annonsören ska ha minst ett bokslut registrerat och får inte vara försatt i konkurs. Annonsören ska vidta nödvändiga fysiska, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda den information som erhålls eller hämtas från Rixmas Kanaler mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändring eller användning i strid med dessa Allmänna Villkor.Annonsören förbinder sig att tillse att all information som Annonsören har rörande en viss Kandidat omedelbart raderas när dessa inte längre behövs för det syfte som de inhämtades eller om Kandidaten eller Rixma så begär.

  Annonsören får inte genom automatiserad eller manuell hantering, inbegripen användning av cookies, samla in personuppgifter om Kandidater i syfte att i framtiden annonsera mot dessa Kandidater eller kategorisera eller segmentera Kandidaterna för annat syfte än det specifika anställningssyfte som föranlett Annonsen.Annonsören får endast kontakta en Kandidat om Kandidaten samtyckt till sådan kontakt (t.ex. genom att göra sig tillgänglig i bokningskalendern). Kontakt med Kandidaten ska ske på det sätt som anges på Rixmas Kanaler och endast i förhållande till relevant Annons.

  Annonsören ska ersätta Rixma för direkt och indirekt skada som Rixma och dess företrädare drabbas av till följd av att en Annons inte uppfyller kraven i dessa Allmänna Villkor eller till följd av att Annonsören annars bryter mot dessa Allmänna Villkor. Rixmas rätt till ersättning innefattar även ombudskostnader förenade med att föra Rixmas eller dess företrädares talan vid eventuella ersättningskrav.

  Annonsören har rätt att avboka inplanerade arbetstagare senast 24 timmar innan arbetstillfället ska äga rum. Annonsören har även rätt att avbryta erhållen arbetstagares arbete om Annonsören anser att arbetstagarens kompetens inte är vad som utlovats vid matchningen av erhållen kandidat. Detta måste göras senast 2 timmar efter att arbetspasset startats.

 1. Rixmas ansvar och skyldigheter
  Om inte annat uttryckligen framgår nedan har Rixma ansvar för att uppgifter i det material som läggs upp på Rixmas Kanaler är korrekt, relevant eller fullständigt. Rixma har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot en Användare eller i förhållande till visst innehåll på Rixmas Kanaler som strider mot dessa Allmänna Villkor.Rixma garanterar inte att Rixmas Kanaler är felfria, att Rixmas Kanaler kommer att fungera hela tiden eller att Rixmas Kanaler inte kommer att drabbas av störningar och tekniska problem som gör tjänsterna långsamma eller oåtkomliga under viss tid. Rixma tar inget ansvar för eventuell skada som kan drabba Kandidaten eller Företagskunden med anledning av sådana störningar, problem eller fel.Om en Annons inte publiceras i enlighet med dessa Allmänna Villkor eller annars är behäftad med fel och detta beror på Rixma är Rixmas ansvar för detta gentemot Annonsören under alla omständigheter begränsat till att helt eller delvis förlänga publiceringstiden. Rixmas ansvar i detta avseende är under alla omständigheter begränsat till direkta skador och ska inte innefatta indirekta skador, såsom utebliven vinst, förlust av data och Annonsörens ersättningsskyldighet till tredje man.

  Rixma tar inget ansvar för resultatet eller utfallet av Annonsörens publicering av Annonser eller Kandidatens ansökningar i förhållande till en Annons. Annonsören är ensamt ansvarig för publicerade Annonser. Rixma kan inte hållas ansvarig för anställningsbeslut, oberoende av skäl, tagna av Annonsören eller annan.Annonsören är införstådd med och accepterar att antalet besökare på Rixmas Kanaler varierar från tid till annan.

  Rixma kan aldrig garantera ett visst antal besökare på Rixmas Kanaler och bär inte något ansvar för sådan variation.Anspråk på ersättning måste, för att kunna göras gällande, riktas mot Rixma innan Företagskunden väljer att attestera Kandidatens arbetade timmar. Företagskunden äger ingen ångerrätt eller reklamationsrätt efter det att Kandidatens arbetade timmar attesterats.

  Om Företagskunden av misstag attesterar fel antal timmar måste detta meddelas Rixmas support inom en vecka från tiden då attesten skett. Felanmälan mailas till support@rixma.se. Kandidaten eller Företagskunden kan inte göra några andra påföljder gällande gentemot Rixma än vad som anges i dessa Allmänna Villkor.

 1. Arbetsmiljöansvaret (AFS 2015:4)
  Det fordras av Företagskunden att känna till lagen om 3kap 12 § Arbetsmiljölagen genom att informera den utvalda Kandidaten om lagar och förordningar inklusive interna föreskrifter och rutiner. Företagskunden ska vidta de skyddsåtgärder som behövs för att den kandidaten inte ska utsättas för ohälsa eller olycksfall. Det åligger Företagskunden att tillhandahålla erforderlig skyddsutrustning samt erforderliga arbetskläder till Kandidaten.
 1. Personuppgifter
  Rixma är personuppgiftsansvarig och följer Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Rixma samlar in och behandlar uppgifter för att utföra de tjänster Kandidaten och Uppdragsgivaren beställer. Genom undertecknandet av detta avtal samtycker Företagskunden till att Rixma behandlar personuppgifter om denne i enlighet med det ovanstående.
 1. Sekretess
  Företagskunden förbinder sig att inte yppa konfidentiell information om Rixma, Kandidater eller någon av dessas anställda eller kunder för utomstående. Denna förbindelse är inte begränsad i tid. Med konfidentiell information menas här varje typ av information som inte ändå varit känd för allmänheten. Konfidentiell information är t.ex. priser, villkor, kunder, anställda, ekonomisk ställning mm. Allmän information är t.ex. information som finns på bolagets hemsida, broschyr eller i annan publikation. Användaren har dock rätt att uppge konfidentiell information om Användaren blir uppmanad av myndighet eller domstol.
 1. Krav och garantier
  Allt arbete sker under Företagskundens ledning och ansvar. Om ett krav eller garantiåtagande skulle ställas mot Rixma och där skadan är orsakad av oaktsamhet från Användaren gäller följande:
 • I första hand söker vi en gemensam lösning på problemet, där varje part står för sina kostnader.
 • I andra hand ska Företagskundens företagsförsäkring användas.
 • Om ovanstående inte räcker för att täcka Rixmas kostnader i samband med ett krav så får slutligen Användaren på anmodan ersätta Rixma för samtliga kostnader hänförliga till ett krav.
 • I normalfallet ställer inte Rixma ut garanti på utfört arbete.
 1. Avgifter och betalningsvillkor
  För publicering av Annons debiterar Rixma ingen avgift. Rixma debiterar en månatlig prenumerationsavgift enligt gällande prislista, publicerad på hemsidan. Debitering sker på 6 eller 12 månaders basis i förskott, vid ianspråktagande av tjänsten. Prenumerationen gäller ett år i taget. Uppsägning ska ske en månad innan avtalet löper ut. Om uppsägning ej skett en månad före utgången förnyas prenumerationen automatiskt i ett år till.Utöver den månatliga prenumerationsavgiften tar Rixma ut en löpande uthyrningsavgift per arbetad timme som utförs av Kandidaterna. Denna avgift är, enligt gällande, publicerad på Företagskundens interna Kund-portal som Företagskunden har att utgå ifrån, i samband med en Annonsering av en Annons. Företagskunden bestämmer själv vad denne vill betala eventuell Kandidat. All betalning sker per arbetad timme. För att motverka oskäliga löneförhållanden har Rixma en minimumgräns om 100 kronor per arbetad timme som lägsta möjliga timlön Företagskund kan erbjuda Arbetstagare.Betalning sker mot faktura som skickas till Företagskundens, vid registrering angivna och önskat leveranssätt. Rixma skickar faktura efter mottagande av beställning samt i samband med att Företagskunden godkänt Kandidatens timrapportering. Fakturan ska betalas inom 30 dagar från fakturadatum. Om Företagskunden inte godkänt Kandidatens rapporterade arbetade timmar senast en arbetsvecka (fem arbetsdagar) efter det att Kandidaten registrerat sina arbetade timmar, är timmarna att ses som accepterade från kund genom passiv accept.Vid Företagskundens dröjsmål med betalning har Rixma rätt att: erhålla dröjsmålsränta enligt lag; debitera påminnelseavgift; helt eller delvis avbryta eller begränsa Företagskundens tillgång till plattformen och dess funktioner; samt neka publicering av nya Annonser.Rixma har rätt att överlåta fakturor och krav på att erhålla betalning till factoringbolag.

  12.1 Vid inhyrning av Frilansare gäller även dessa villkor:
  Skulle Företagskunden vilja anställa en Frilansare, som Företagskunden kommit i kontakt med genom Rixma, kan detta ske tidigast efter tre (3) månaders heltidsinhyrning, motsvarande 480 timmar, av nämnda Frilansare genom Rixma. Det nu nämnda gäller under tolv (12) månader efter den sista kontakten mellan Frilansare och Företagskund, som har förmedlats genom Rixmas kanaler. Om Företagskunden vill överta inhyrd Frilansare, skall Företagskunden meddela Rixma minst en (1) månad innan övergång. Vid frånsteg från detta avtal med innebörden att övertagande av inhyrd Frilansare sker utan att den föregås av en inhyrning, eller ovannämnda 480 timmar inte uppnåtts kommer en avgift motsvarande femtio tusen kronor att faktureras Företagskund.

 2. Priser
  Enligt gällande prislista publicerad på hemsidan www.rixma.se
  Prisökning: Rixma har rätt att en gång per kalenderår ändra prislistan i överensstämmelse med förändringen enligt det av SCB publicerade Labor Cost Index för tjänstemän (LCI tjm) preliminärt index, SNI 2007 kod J (Informations- och kommunikationsverksamhet).
 3. Force majeur
  Rixma har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Rixma kan visa att fel eller skada beror på omständighet utanför Rixmas kontroll som Rixma inte skäligen kunde förväntas ha räknat med då avtalet träffades och vars följder Rixma inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
 4. Överlåtelse
  Annonsören respektive Kandidaten äger inte rätt att utan Rixmas skriftliga samtycke helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med Rixma rörande Rixmas Kanaler. Rixma har rätt att helt eller devis överlåta sina rättigheter och skyldigheter till annat bolag.
 5. Meddelande
  Meddelanden till Användaren ska sändas per e-post till den e-postadress som är kopplad till Användarens konto. Om e-postadressen inte är korrekt eller av någon anledning inte finns/fungerar, kan Användare ändra dessa uppgifter genom att logga in på sitt Rixma-konto och därefter ändra uppgifterna under rubriken Konto/Min profil.Meddelanden till Rixma ska sändas per e-post;ekonomi@rixma.se vid frågor gällande betalning och till support@rixma.se vid frågor gällande Kandidatens eller Företagskundens annonsering och användning av Rixmas tjänster.
 6. Ändringar och tillägg
  Rixma har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor och kommer då att publicera de ändrade Allmänna Villkoren på Portalen. De nya villkoren blir gällande för nya Användare från och med det datum de publiceras på Kanalerna. Redan existerande Användare blir bundna av de nya villkoren 30 dagar efter meddelande via e-post eller publicering på Kanalerna.
 1. Rätten till arbetets innehåll
  Den immateriella rätten till arbetet är uppdelad i tre delar; en ideell upphovsrätt, en kommersiell upphovsrätt och en nyttjanderätt.
 • Den ideella upphovsrätten, vem som har skapat något, tillhör alltid den fysiska personen som skapat det.
 • Den kommersiella upphovsrätten tillhör den som betalat för arbetet om inte annat avtalats.
 • Nyttjanderätten följer normalt med den kommersiella upphovsrätten men kan ibland avtalas separat, då t.ex. en första användning ingår i uppdraget medan användande vid flera tillfällen behöver betalas separat.
 1. Tillämplig lag och tvistelösning
  Avtalet ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag utan beaktande av dess lagvals principer. Tvist i anledning av avtalet ska avgöras vid svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.